ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2016

ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2016

 1. Από τα διαθέσιμα ρευστά του Κ.Σ Άλωνας
 • Αντικατάσταση λαμπτήρων  οδικού φωτισμού με λαμπτήρες LED

Ανατέθηκε στο Ενεργειακό Γραφείο Πολιτών  Λευκωσίας η ετοιμασία της μελέτης και των όρων προκήρυξης της προσφοράς για εκτέλεση της. Προκαταρκτικό κόστος €33.000 και προβλέπεται εξοικονόμηση που θα φθάσει στο 50% περίπου του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που δαπανάται.

 • Αρδευτική γεώτρηση – Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος άρδευσης

Οι προσφορές που προκηρύχθηκαν και έληξαν στις 6/11/2015 δυστυχώς δεν υπήρξε ενδιαφέρων  από τους οίκους που είχαν επιλεγεί. Μέσα στον Ιανουάριο του 2016 θα επαναπροκηρυχθούν οι προσφορές με συνοπτικές διαδικασίες. Στόχος η ολοκλήρωση του έργου τέλος Απριλίου 2016. Προκαταρτικό κόστος €25.000 .

 • Μνημείο πεσόντων και αγνοουμένων .

Ο χώρος που έχει παραχωρηθεί στο Κ.Σ Άλωνας για την υλοποίηση του πιο πάνω μνημείου δεν έτυχε της έγκρισης της Επιτροπής Μνημείων του Υπ. Παιδείας.  Θα συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό που γίνεται για την ανάπλαση της Κάτω Βρύσης και του περιβάλλοντος  χώρου. Θα προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του. Ανώτατο όριο κόστους €30.000, συνεισφορά Κ.Σ Άλωνας €15.000.Έχει είδη συσταθεί επιτροπή ανέγερσης του μνημείου με εκπροσώπους από όλους τους οργανωμένους φορείς της Κοινότητας και την οικογένεια του ήρωα Γεώργιου Α. Κυριάκου.

 • Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Άλωνας – Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (κάμερες).

Θα μελετηθεί η τοποθέτηση τους με απευθείας ανάθεση.

 1. Μέσο Προϋπολογισμού Αναπτύξεως 2016 της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας

Έχουν προταθεί τα πιο κάτω έργα με ιεραρχική κατάταξη ως ακολούθως:

 • Τοποθέτηση φωτισμού στην πλατεία Φωτίστρας.
 • Νησίδα πρασίνου παρά την στροφή Θεοφάνους προς Πολύστυπο.
 • Κοινοτικά αποχωρητήρια – στέγαστρο και βελτιώσεις.
 • Κοινοτικά κτήρια – προστατευτικά καλύμματα κομπρεσόρων κτηρίου.
 • Κουπαστή στο λιθόστρωτο στη περιοχή Θεοφάνους.
 • Σήμανση χώρου στάθμευσης για ΑΜΕΑ.
 • Μετακίνηση ταπέλλων δρόμου προ πλατανίδη δίπλα από το ψηφιδωτό.
 • Επιδιόρθωση ντουσεμέ στον αγροτικό δρόμο Δασία – Αντρουκλούδι.
 • Πλατεία δίπλα από Φωτήστρα.
 • Δημόσιο αποχωρητήριο για ανάπηρους (εκτός χώρους ΣΠΕ είσοδος θαλάμων).
 • Διάνοιξη δρόμου από πέτρα στην περιοχή Σταυρού.
 • Διαμόρφωση μονοπατιού δίπλα από την κολυμβητική δεξαμενή – περιοχή Κούκουπος (Σεληναρκώτης).
 1. Από το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων
 • Εφεδρική γεώτρηση αρ. 60/09 – Σύνδεση με κεντρική υδατοδεξαμενή.

Το όλο έργο με συνολικό κόστος €128.000, θα γίνει σε δύο φάσεις.Η α’ φάση θ’ αρχίσει τους πρώτους μήνες του 2016 και θα περατωθεί πριν το καλοκαίρι του 2016. Κόστος €65.000 – συνεισφορά Κοινότητας €6.500 .

 1. Από το τμήμα Δημοσίων Έργων.
 • Κατασκευή φρεατίου εισδοχής όμβριων υδάτων παρά τη νησίδα πρασίνου στον Πέρα – Ποταμό .
 • Τοποθέτηση ειδικής σήμανσης για το επικίνδυνο του δρόμου παρά την οικία της Αγγέλας Σ. Παραούνα.
 • Συνέχιση άλλων μικρών έργων όπως στηθαία κ.α.