Νέα γενική εκτίμηση στην Κοινότητα Άλωνας από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας